کسب و کار

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر
هفت عادت مردمان موثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی، به قرار زیرند: ۱٫ عامل بودن؛ ۲٫ شروع از پایان درذهن؛ ۳٫ نخست به اولین ها پرداختن؛ ۴٫ برنده – برنده اندیشیدن؛ ۵٫ ا...
بیشتر بخوانید