کسب و کار

بزرگترین نقشه ذهنی

بزرگترین نقشه ذهنی
یکی از بزرگترین نقشه های ذهنی که تاکنون ترسیم شده نقشه ای است در کشور سنگاپور و درسال۲۰۰۷ کشیده شده است. موضوع این نقشه سنگاپور، مردم، آرمانها و سبک زندگی آنها است.
بیشتر بخوانید